Svar på de vanligaste frågorna:

Genom att teckna någon av BEST försäkringar tryggar du din vardag om du skulle förlora jobbet eller bli långtidssjukskriven. Vi vill hjälpa vår kunder att orka med en tillfälligt ansträngd ekonomi. Våra försäkringar ger ett tillskott varje månad i upp till ett år. Enda undantaget är våra livförsäkringar som ger ett engångsbelopp.

Alla som uppfyller dessa grundkrav är välkommen att teckna våra försäkringar.

  • du har fyllt 18 år men inte 64 år.
  • du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.
  • du är fullt arbetsför.
  • du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till svenska socialförsäkringsförmåner.
  • och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga.

Du har inte haft någon sjukdom föranlett att Du var berättigad till sjukpenning under de senaste 12 månaderna. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

Du är tillsvidareanställd, (i folkmun mer uttalat som fastanställd), för en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka. Du får inte ha kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

För närvarande tecknar vi inte Betalskydd för egen företagare, se definition enligt försäkringsvillkor.

  • Vid arbetslöshet så måste du ha tecknat och betalt din försäkring i 120 dagar innan den gäller.
  • Vid sjukdom så måste du ha tecknat och betalt din försäkring i 30 dagar innan den gäller.
  • Efter en fullgjord karenstid om 30 dagar kan du skicka in din anmälan, därefter lämnas ersättning räknat från dag 1.
  • Ersättning utbetalas när skadereglerare kontrollerat att all nödvändig dokumentation inkommit i samband med en skadeanmälan.
  • För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits inom 12 månader innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft.

Ersättning betalas inte vid arbetsoförmåga som beror på psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion. Ersättning betalas inte vid ryggproblematik som inte bekräftats av någon form av röntgen eller om problemen är relaterade till graviditet. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av arbetsoförmåga som börjar under kvalifikationstiden (30 dagar).

Ersättningen betalas inte heller ut vid uppsägning på grund av misskötsel eller vid arbetslöshet på grund av egen uppsägning. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av ofrivillig arbetslöshet som börjar under kvalifikationstiden (120 dagar) eller om information om uppsägningen erhållas under kvalifikationstiden.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Försäkringsgivare för arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org-nr: 516406–1003.

Försäkringsgivare för övriga moment är Maiden Life Försäkrings AB, org-nr: 516406–0468.

Maiden Life & General
Box 70396
107 24 Stockholm, Sverige


Nordic Insurance & Benefits AB (556622–1445) – Med bifirma BEST Försäkring, är registrerad försäkringsförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

Nordic Insurance & Benefits AB
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg

Vi är måna om att få prata med våra kunder. Vår kundtjänst är öppen varje vardag 09-18 på telefon: 031-30 00 930.
Övriga tider kan ni skicka ett mail till kundtjanst@bestforsakring.se, vi svarar alla inom 24 timmar alternativt nästkommande vardag.
Eller så skickar ni en förfrågan via vårt formulär som ni finner här.

Eller kontakta kundtjänst, vi hjälper dig om du har andra frågor.